ஒளிபரப்பு செயலி

ஏஞ்சல் தொலைக்காட்சி நீங்கள் பயணம் செய்யும்போதோ அல்லது தொலைக்காட்சி பார்க்கும் வசதி இல்லாதபோதோ உங்களுக்கு உதவும் விதத்தில் பல அலைவரிசைகளில், பல்வேறு மொழிகளில் செயலிகளை அமைத்துள்ளது. கீழேயுள்ள அட்டவணையிலிருந்து உங்கள் கருவியை தெரிவு செய்யவும்:

Apple (iOS)Products

Apps-Ipad-Iphone
app-store-logo

Android Products

Apps-Android-device
get-app

Lyca TV Mobile App

LYCA
app-storeget-app

Inygo IPTV

Inygo

Windows Desktop/Mobile

Apps-Windows
winphone-storewindows-phone

Kindle Fire Products

Apps-Kindle
Amazon-App-Store

Roku

ROKU
Add This Channel to Your Roku Player

Click Here

Google TV

Google TV
get-app

Apple TV

apple-tv
app-store-logo

Samsung TV

Samsung TV
Samsungapps

Bee IPTV

beeiptv
app-storeget-app
chaticon