ஒளிபரப்பு செயற்கைக்கோள்

ஏஞ்சல் தொலைக்காட்சி நீங்கள் பயணம் செய்யும்போதோ அல்லது தொலைக்காட்சி பார்க்கும் வசதி இல்லாதபோதோ உங்களுக்கு உதவும் விதத்தில் பல அலைவரிசைகளில், பல்வேறு மொழிகளில் செயலிகளை அமைத்துள்ளது. கீழேயுள்ள அட்டவணையிலிருந்து உங்கள் கருவியை தெரிவு செய்யவும்:

கண்டங்கள் வாரியாக தெரிவு செய்க

துணைக்கோள்வாரியாக தெரிவு செய்க

allview
அனைத்து கண்டங்கள்

ஆப்பிரிக்கா

ஆசியா

ஆஸ்திரேலியா

ஐரோப்பா

வட அமெரிக்கா

தென் அமெரிக்கா


அனைத்து துணைகோள்கள்

ASIASAT 5

EUTELSAT 7 WEST A

GALAXY 19

HOTBIRD 13B

INTELSAT 17(IS17)

INTELSAT 20 (IS20)

INTELSAT 34

OPTUS D2

SES 6

TELSTAR 18/APSTAR 5


AFRICA

Africa

ASIA

Asia

AUSTRALIA

Australia

EUROPE

Europe

NORTH AMERICA

NorthAmerica

SOUTH AMERICA

SouthAmerica
ASIASAT5
ASIASAT 5 | For PHILIPPINES, JAPAN, KOREA, MYANMAR & CAMBODIA

Satellite : ASIASAT 5

Orbital Location : 100.5° East

Band : C Band

Downlink Frequency : 4040 MHz

Transponder Number : C11H

Downlink Polarisation : H-pol

Symbol Rate : 29.72 MSps

Digital Transmission Type : DVB-S2

Modulation : 8PSK

FEC : 5/6

Compression : MPEG-4/SD - NTSC

Coverage Area : PHILIPPINES, JAPAN, KOREA, MYANMAR & CAMBODIA

mod_Asiasat5
EUTELSAT8WC
EUTELSAT 7 WEST A | ARABIA

Satellite : EUTELSAT 7 WEST A

Transponder : TP C06

Down Link Frequency : 11.315 M.hz

Polarization : Vertical

Symbol Rate : 27.500

FEC : 7/8

SID : 103

V-PID : 1031

A-PID : 1032

Coverage Area : ARABIA

mod_Eutelsat-8WC
GALAXY19
GALAXY 19 | For AMERICA

Satellite : GALAXY 19

Transponder : TP 18K

Down Link Frequency : 12.028 MHz

Polarization : Horizontal

Symbol Rate : 22.000

FEC : 5/6

TS ID : 301

PMT : 7806

V-PID : 7846

A-PID : 7866

Coverage Area : AMERICA

mod-GALAXY-19
HOTBIRD13B
HOTBIRD 13B | For EUROPEAN UNION COUNTRIES, MIDDLE EAST & NORTH AFRICA

Satellite : HotBird 13B

Orbital Location : 13° East

Band : Ku-band

Transponder : Tp.90

Reception Frequency : 12520 MHz

polarization : Vertical

Symbol Rate : 27500 Msyb

FEC : 5/6

Modulation : DVB-S2

Compression : MPEG-2 / SD

Coverage Area : EUROPEAN UNION COUNTRIES, MIDDLE EAST & NORTH AFRICA

mod_HOTBIRD13B
INTELSAT17
INTELSAT 17(IS17) | For ASIA, MIDDLE EAST, EUROPE, AFRICA & AUSTRALIA

Satellite : INTELSAT 17 (IS17)

Orbital Location : 66° East

Frequency Band : C

Downlink Frequency : 4015.0 MHz

Symbol Rate : 30000Msps

FEC : 3/4

Modulation : DVBS-2 8PSK

Polarization : Vertical

Format : MPEG-4 HD

Coverage Area : ASIA, MIDDLE EAST, EUROPE, AFRICA & AUSTRALIA

mod_INTELSAT17
INTELSAT20
INTELSAT 20 (IS20) | For AFRICA & EUROPE

New down-link coordinates are to be changed with effect from 5 May 2014

Satellite : INTELSAT 20 (IS20)

Orbital Location : 68.5° East

Band : Ku-Band

Transponder : 25K

Downlink Frequency : 12.522 GHz

Polarization : Vertical

Symbol Rate : 27.500 Msps

FEC : 3/4

Modulation : DVB-S

Compression : MPEG-2 / SD

Service ID : 50800

VPID : 8001

APID : 8002

PMT PID : 800

Coverage Area : AFRICA & EUROPE

mod_Intelsat-20
intelsat_805
INTELSAT 34 | For BRAZIL, MOZAMBIQUE, ANGOLA, PORTUGAL, GUINEA-BISSAU, EAST TIMOR, MACAU & CAPE VERDE.

Satellite : INTELSAT 34

Orbital Location : 55.5° West

Band : C-band

Compression : MPEG-2 /SD- PAL

Carrier Downlink Frequency - 4123.6 MHz

Polarization - Horizontal ( same Polarization as now )

Symbol Rate - 1000 Ksps

Modulation - DVB-S2 8PSK

FEC - 3/4 ( same )

Encoding - MPEG-4 ( same )

Coverage Area : BRAZIL, MOZAMBIQUE, ANGOLA, PORTUGAL, GUINEA-BISSAU, EAST TIMOR, MACAU & CAPE VERDE

mod_intelsat805
OPTUSD2
OPTUS D2 | For AUSTRALIA

Satellite : OPTUS D2

Downlink Frequency : 12.519 M.hz

Polarization : Vertical

SR : 22.500

FEC : 3/4

SID : 635

V-PID : 6091

A-PID : 6092

Coverage Area : AUSTRALIA

mod_optusd2
ses6
SES 6 | For NORTH AMERICA, LATIN AMERICA, EUROPE & ATLANTIC OCEAN

"With effect from 12 May 2016"

Satellite : SES 6

Orbital Location : 40.5° West

Transponder : 78 C

Band : C

Downlink Frequency : 4176.9500 Mhz

Polarization : LHCP

Symbol Rate : 5.416 Msps

FEC : 3/4

Compression : MPEG-2 / SD-NTSC

Modulation : DVB-S2 - 8 PSK

Coverage Area : NORTH AMERICA, LATIN AMERICA, EUROPE & ATLANTIC OCEAN

mod_ses6
TELSTAR18
TELSTAR 18/APSTAR 5 | For CHINA, TAIWAN & HONG KONG

"With effect from 01 December 2020"

Satellite : TELSTAR 18/APSTAR 5

Orbital Location : 138° East

Transponder : 8KW

Down-link Frequency : 12740 MHz

Polarization : Horizontal

Modulation : DVBS2 / 8PSK

FEC : 3/4

Symbol Rate : 7200

Coverage Area : CHINA, TAIWAN & HONG KONG

mod_telstar18
chaticon